(دانشجو-

بهار علیمی

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 1
تصاویر 0
مطالب 1
تحصیلات 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
person

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما