فپکو

فپکو

   بیوگرافی
   نام فپکو
   درباره

   روه مهندسی و ساختمان فپکو در راستای ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ، جلب و جهت دهی بهینه سرمایه و منابع مالی بخش یاد شده و ایجاد بستر مناسب برای ارزش آفرینی مضاعف ، توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان و ارتقاء سرعت ساخت و ساز ، علاوه بر سرمایه

   تماس

فپکو

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
روه مهندسی و ساختمان فپکو در راستای ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری برای بخش خصوصی ، جلب و جهت دهی بهینه سرمایه و منابع مالی بخش یاد شده و ایجاد بستر مناسب برای ارزش آفرینی مضاعف ، توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان و ارتقاء سرعت ساخت و ساز ، علاوه بر سرمایه

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما