بیوگرافی
شرکت کارگاه هنر چوب
    کارگاه هنر چوب
   تجربیات حرفه ای
شرکت کارگاه هنر چوب

   گره چین سنتی چوبی   از سال 1389 تا1397

-

ساخت و راه اندازی گارگاه هنری چوب با حد اقل امکانات و ساخت انواع دستگاههای مورد نیاز برای کار در زمینه های تخصصی

   خدمات تخصصی
شرکت کارگاه هنر چوب

   ساخت انواع شبکه های سنتی گره چینی با رنگ و شیشه ریزی در ابعا

   ساخت انواع شبکه های سنتی گره چینی با رنگ و شیشه ریزی در ابعا

   تماس
شرکت

کارگاه هنر چوب

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
تصاویر 0
مطالب 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 1
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 2
organization

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما