طراحی داخلی مینیمال

طراحی داخلی مینیمال

طراحی داخلی مینیمال / گروه مبلمان یاتاش مینیمالیسم، بیانگر اجتناب از غیر ضروریات به منظور تمرکز بر آن چیزی است که واقعا از اهمیت برخوردار است. اساس طراحی داخلی مینیمال، مبلمان کم و معدود است.

کلیدواژه ها

گفتگو با ما