لابی آپارتمان مدرن

لابی آپارتمان مدرن

علی نقوی نمینی در لابی آپارتمان مدرن مسکونی دست به طراحی لابی زیبایی زده است. این لابی ترکیبی از سنت و مدرنیته می باشد. چیزی که به خوبی در استفاده از مصالح و در طراحی نمایان است.

گفتگو با ما