لابی مدرن آپارتمان مسکونی

لابی مدرن آپارتمان مسکونی

در این آپارتمان مسکونی طراح دست به طراحی لابی مدرن و زیبایی زده است. این لابی ترکیبی از سنت و مدرنیته م یباشد. چیزی که به خوبی در استفاده از مصالح و در طراحی نمایان است.

گفتگو با ما