کتاب های معماری، شهرسازی و عمران

Build your own smart house

Build your own smart house

ساخت خانه هوشمند خود

نویسنده: tobey belle

دسته بندی: Architectural Design


Building-Integrated Photovoltaic Designs for Comme

Building-Integrated Photovoltaic Designs for Comme

طراحی مجتمع های فتوولتائیک برای سازه های تجاری و س

نویسنده: gregory kiss

دسته بندی: Architectural Design';