بیوگرافی
دفتر مهندسی گروه دکتر استخر
    گروه دکتر استخر
   درباره

   گروه دکتر استخر مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب یابی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، جکوزی آبنما تونل مه ، حمام سنتی ، حمام ترکیسونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا

   پروژه ها
   خدمات تخصصی
دفتر مهندسی گروه دکتر استخر

   DR POOL GROUP گروه دکتر استخر

   مهارت ها
دفتر مهندسی گروه دکتر استخر

   DR POOL GROUP گروه دکتر استخر مشاوره ، بازدید ،

DR POOL GROUP گروه دکتر استخر مشاوره ، بازدید ،100%

   تماس
دفتر مهندسی

گروه دکتر استخر

DR POOL GROUP گروه دکتر استخر مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب یابی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، جکوزی آبنما تونل مه ، حمام سنتی ، حمام ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا برف در ایـران

1397-12-09

1397-12-09
کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 1
تصاویر 0
مطالب 0
مشتریان 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 1
organization
گروه دکتر استخر مشاوره ، بازدید ، کارشناسی بازسازی ، نوسازی ، زیباسازی عیب یابی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، استخر ، جکوزی آبنما تونل مه ، حمام سنتی ، حمام ترکی سونا خشک ، سونا بخار ، سونا نمک ، سونا

Tehran
THR
ایران
گفتگو با ما