کاسپین بتون

کاسپین بتون

2 months, 29 days,

   بیوگرافی
   نام کاسپین بتون
   درباره

   بدلیل ضرورت انتقال مواد و تکنولوژیهای پیشرفته، در مهندسی عمران از اقصی نقاط دنیا به کشور ایران نیاز به ایجاد تشکیلاتی به شرح ذیل است : 1- وجود شرکتی در خارج از ایران عموماً در یک کشور اروپائی جهت شناسائی مواد و تکنولوژیهای پیشرفته ؛ 2- وجود شرکتی در کشوره

   تماس

کاسپین بتون

کارنامه
تایید ایمیل
تایید موبایل
تایید تلفن
تایید آدرس
تایید مدارک
پروژه ها 0
پروژه ها 0
تصاویر 6
مطالب 0
تجربیات شغلی 0
جوایز وافتخارات 0
خدمات تخصصی 0
organization
بدلیل ضرورت انتقال مواد و تکنولوژیهای پیشرفته، در مهندسی عمران از اقصی نقاط دنیا به کشور ایران نیاز به ایجاد تشکیلاتی به شرح ذیل است : 1- وجود شرکتی در خارج از ایران عموماً در یک کشور اروپائی جهت شناسائی مواد و تکنولوژیهای پیشرفته ؛ 2- وجود شرکتی در کشوره

Tehran
THR
ایران