چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Ash Thermo Treated Premium چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-cherry classic چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Ash Select چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Swiss Pine Rustic چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Natural wood floorings surfaces چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-NHB_Eiche_OldStyle چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-NHB_Laerche_natur چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-schitter-100 چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Signatur_Douglasie_2
چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Ash Thermo Treated Premium چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-cherry classic چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Ash Select چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Swiss Pine Rustic چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Natural wood floorings surfaces چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-NHB_Eiche_OldStyle چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-NHB_Laerche_natur چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-schitter-100 چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش-Signatur_Douglasie_2

چوب های فضای باز و پارکت های Solid Wood وایز -محصول اتریش

Ash Thermo Treated Premium

Permitted Healthy knots (up to Ø 40 mm) Natural colour differences Open voids (Typical wood characteristics are usually closed by using an appropriate filler) Slightly permitted Ingrown knots (up to Ø 25 mm, max. 3 knots/board) Core tube (up to 200

وانیتار

شرکت ونیتار عرضه کننده محصولات Weiss در ایران