فرش طره

فرش طره

2 months, 28 days,

organization
طراحی توسط مهران ریاحی| تولید فرشهای عشایری و روستایی با رویکردی جدید | رنگرزی گیاهی | پشم دستریس

Tehran
THR
ایران